top of page

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Besartz en de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Offertes en Overeenkomsten

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met de offerte van Besartz.

3. Prijzen en Betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

3.2 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

3.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag.

4. Uitvoering van de Opdracht

4.1 Besartz zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Besartz het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

5. Levering en Oplevering

5.1 Leveringstermijnen zijn indicatief en overschrijding van een leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

5.2 Het risico van verlies of beschadiging van producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment van levering.

 

6. Rechten van Intellectuele Eigendom

6.1 Alle door Besartz ontwikkelde ontwerpen, beelden, video's en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van Besartz.

6.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Besartz genoemde zaken te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.

 

7. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

7.1 Besartz is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

7.2 De aansprakelijkheid van Besartz is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

 

8. Annulering en Beëindiging

8.1 Annulering van een opdracht door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden.

8.2 Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de werkzaamheden is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te voldoen.

8.3 Besartz heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen.

 

9. Toepasselijk Recht en Geschillen

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Besartz partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

9.2 Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Besartz is gevestigd.

 

10. Slotbepalingen

10.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 1008299459.

10.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie dan wel de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

bottom of page